श्री सप्तशृंग निवासिनि राजराजेश्वरी सप्तशृंगी देवीबाबतचे काही रहस्य !!

श्री सप्तशृंग निवासिनि राजराजेश्वरी सप्तशृंगी देवीबाबतचे काही रहस्य

1 . गडावर साग, काग, नाग दिसत नाही गडाच्या आजुबाजुला भरपुर सागाची झाडे असुन सुध्दा जंगल परीसर आहे तरी नाग दिसत नाही आणि कावळयाचे दर्शन फार दुर्मीळ

2 .देवी मध्ये महासरस्वती महाकाली महालक्ष्मी ह्या त्रिगुणात्मिका आहेत. ह्या मिळुन देवीचे स्वरुप आहे.

3.वणी गडावर सप्त मातृका हि आहेत 1 शिवा 2 चामुण्डा 3 वाराही 4 वैष्णवी 5 इंद्राणी 6 कार्तिकेयी 7 नरसिंही ह्या सात योगमाया गडाच्या सात शिखरावर क्रमाने विराजमान आहेत.

4.गडावर मच्छिंद्रनाथाना देवीने शाबरी विद्येचे धडे दिलेत त्याची समाधी ही गडावर आहे.

5.सप्तशृंग गडा द्रोणागीरी पर्वताचाच एक भाग आहे. राम रावण युध्दात लक्ष्मण जख्मी झाला तेव्हा हनुमंताना द्रोणागीरी आणण्यास सांगीतले. द्रोणागीरी आणतांना त्याचा काही भुभाग सह्याद्री पर्वतात पडला तोच भुभाग म्हणजे सध्याचा सप्तशृंग गड

6.गडावर संजिवनी बुटी आहे पण कलियुगात आईसाहेबांनी ती गुप्त स्वरुपात ठेवली आहे

7 . देवीच्या दारी औदुंबराची छाया आहे तेथे दत्त दिगंबर भेटीसही येतात. त्या औदुबंराखाली शुभ्र नागराज असुन त्याच्या मस्तकात शक्तीशाली हिरा आहे.

8.देविच्या द्वारी कासव आहे कासवीन जसी प्रेमळ नजरेन आपल्या पिलांचे पालन पोषण करते. तसे आई भगवती आपल्या भक्तांचा सांभाळ करते आणि कासव गती ने दर्शनास यावे असेही सांगते. घाई गर्दि करु नये हाही त्यामागील उद्देश आहे

9.राम सीता लक्ष्मण वनवास काळी पंचवटीत आले तेव्हा गडावर आईसाहेबांचे नित्य दर्शनास येत असत.

10 .नाथ सांप्रदायाची ही कुलस्वामिनी आहे नवनाथाची शाबरी विद्या हिचीच देणगी आहे

11 .ज्ञानेश्वराची ही कुलस्वामिनी आहे त्याचे मोठे बंधु निवृत्तीनाथ हे समाधी घेण्यापुर्वी वणी गडावर आले होते.  भगवती च्या आदेशानुसार त्यानीं त्रंबकेश्वर येथे समाधी घेतली. त्याना सप्तशृगी माते मध्ये त्याची विठुमाउली दिसली होती

12 . गडावर तीर्थराज शिवालय आहे ब्रम्हदेवाच्या कमंडलु मधुन जे पाणी वाहीले त्याचा मोठा प्रवाह तयार झाला तीच गीरिजा(सध्याची गिरणा नदी) नदी आणी त्यापासुन हे तीर्थ तयार झाले ह्यास गीरीजा तीर्थ ही म्हटले जाते. ह्या कुंडात सर्व देवानीं स्नान केले होते असे हे पापविनाशक तीर्थ आहे

13 ह्या तीर्था शेजारी श्री शंभुराज विराजमान आहेत. तसेच कुंडावरती अर्धनारी नटेश्वर आहे त्याचा संबध किन्नरांशी आहे

14.किन्नर येथे कोजागीरी ला खुप मोठया प्रमाणात हजेरी लावतात. देवीच्या सेवे साठी कृष्णाने किन्नराना धरती वर पाठवले आणि सांगितले त्या आदिमायेच्या कृपेन तुम्ही भक्ताची संकटे स्वत:वर घ्याल आणि तुमची सेवा श्री भगवती पर्यंत पोहचेल तुमचा उध्दार होइल.

(स्त्री ला मासिक धर्म असतो पुरूषा स त्याची कामे किन्नर हा सर्व काम पाशापासुन मुक्त असतो त्यात शिव आणी शक्ती दोघांचा एकत्रीत मीलन असते (अर्धनारीनटेश्वर) म्हणुन त्यानी केलेली सेवा लवकर आईसाहेब चरणी रुजु होते )

तसेच शरद पौर्णिमा ही शापमुक्ती देणारी पौर्णिमा आहे आणि आईचा जागर घालण्यासाठी ही मंडळी येते. आणि आईकडे मागणे मागते पुढचा जन्म व्यवस्थित द्यावा आणि ह्या जन्माचे सार्थक व्हावै

15.डावर 108 कुंड होती काही बुजली गेली सध्यस्थितीत काहीच कुंडे अस्तीत्वात आहेत.

16.तांबुल तीर्थ जेथे भगवती ने पानाचा वीडा खाउन थुखंली होती आणी चुळ भरली होती ते तीर्थ गडाच्या पश्चिमेला आहे. तसेच ह्य कुंडाचे पाणी ही तांबडे आहे. देवीच्या मुखातील विडयाला खुप मान आहे खुप कमी देवी आहेत ज्याना विडा भरवला जातो. गडावर दैनंदीन देवीला विडा भरवला जातो आणि दुसरया दिवशी तो विडा भक्ताना दिला जातो. भाग्यवान भक्ताला वीडा मिळतो आणि तो विडा खायला सांगतात पण थुंकायचा नसतो.

17. कालीका तीर्थ हे कुंड कपारीत असुन ह्याचे पाणी थंड आहे

18 काजळ तीर्थ देवीने डोळ्यातील काजळ येथे धुतले होते ह्या कुंडाचे पाणी काळेशार आहे

19 . सुर्यतीर्थ ह्या कुंडाचे पाणी उष्ण असते तिन्ही ऋतू मध्ये

20.सप्तशृंग पर्वताशेजारी नादुंरी गावानजीक एक पर्वत आहे त्यास खिंडार आहे असे सांगतात की देवी दैत्य युध्दात देवीने त्रिशुलाने ते खिंडार पाडले आहे.

21.दैत्याला नाचवत नाचवत दैत्य पळत पळत वणी गडावर आला तेथे देवीने महिषासुराचा वध केला अशी ही मान्यता आहे.

22. दैत्य मारुन आदिशक्ती सप्तशृंगी त्या दैत्यांच्या रक्तान नहाली होती म्हणुन ती रक्तवर्णा आहे.

23 .महिषासुर वधानंतर ती तांडव करु लागली तिचा क्रोध शांत करण्यासाठी शंकर मांसाच्या ढिगार्यात पडुन राहीले त्याच्या छातीवर देवीने पाय दिला तेव्हा तिने विचार केला. पाय पडुनही हाडांचा चुरा झाला नाही ही छाती पतीची असावी आणि पती वरती पाय ठेवल्यामुळे अरे रे नवरा असे म्हणुन तीने जीभ बाहेरही काढली

24 .युध्दामुळे थकलेले हे रुप विसावा घेण्यासाठी रम्य अशा वणी डावर आले आणि 18 हातासह विसावले

25.मार्कंडेयानीं देवीची स्थापना केली असे सांगतात

26.मार्कंडेयानीं तीच्या स्वरुपाची व्याप्ती केली तीला रुपास आणले आणि रक्तवर्णीय आदिमाया स्वरुपास आली

27.मार्कंडेय मुणी च्या काळी दुष्काळ पडला होता तो हिवाळयात म्हणुन मार्कंडेयांचे बंधु ह्यानी देवीचा अभीषेक थांबु नये म्हणुन कावडी ने पाणी आणुन नित्य देवीचा अभीषेक केला, कावडीची सुरुवात शरद पौर्णिमे पासुन केली म्हणुन भक्त कधीही दुष्काळ पडु नये म्हणुन कोजागीरीस कावड आणतात आणी देवीचा अभीषेक करतात.

28.देविने दैत्याचा हाडाचा चुरा केला त्यापासुन हळद बनवीली आणि त्यापासुन कंकू

29.आणि सांगीतले की जी स्रि कुकंवासह हळद लावेल ती प्रेत योनी पासुन वाचेल

30.गडावर खैराचा वृक्ष आहे त्यावर शाबरी विद्येच्या तांत्रिक 52 देवता विराजीत आहेत पण तो वृक्ष उदृष्य स्वरुपात आहेत. पण योग्य उपासनेने तो जागृत होतो

31.गडपठारावर ध्वज लावण्याची खुप जुनी परंपरा आहे तो मान दरेगावच्या गवळी परीवाराचा आहे त्यांच्या पिढयानपीढया ही भगवतीची सेवा करीत आहे. 11 वार झेंडयाचे निषाण असते ते घेउन गवळी परीवाराती एक जण ज्याला पठारावर जाण्याचा रस्ता माहीत आहे ती व्यक्ती झेंडा घेउन जाते पण कुणालाही ते कळत नाही की ती व्यकती कुठून जाते ते.

32.देवीच्या पाठीमागे दुसरी देवी आहे असे काही लोकांचे मानने आहे. पण ते साफ खोटे आहे देवीची जी मुळ मुर्ती आहे तीच खरी मुर्ती आणि देवी पाठी मागे काहीमते शक्तीपीठाचे स्थान आहे तेथे नैवेद्या दिला जातो आरती च्या आधी देवीला पडदा लावला जातो तेव्हा त्या स्थानी नैवेद्य दिला जातो

33.देवीचे मंदिर पुर्वी रात्री लवकर बंद राही अशी मान्यता होती की सिंहराज देवीच्या भेटीला नित्य येत त्याच्या डरकाळी चा आवाज स्पष्टपणे ऐकु यायचा असे तेथील आदिवासी सांगत

34.श्री सप्तशृंग निवासिनि भगवतीस चामुण्डा ही म्हटले जाते. तीचा मंत्र ही आहे

ॐ ऐं र्हिं क्लीं चामुण्डाए विचै देवीमुर्ती च्या वरती चांदीमध्ये कोरला आहे. म्हणुन काहीच्या मते गुजरात मधील चोटीला चामुण्डा आईसाहेब सप्तशृंगीचेच रुप असावे अशी मानता देखील आहे. ही आदिशक्ती गुजरात राज्यातील बहुतेक कुळांची कुलदेवता आहे. तसेच मध्यप्रदेश महाराष्ट्र दक्षिण भारतीयांची ही कुलदैवत आहे.

35.ॐ काराचे अर्धे चंद्र स्वरुप सप्तशृंग क्षेत्री पुर्ण होते म्हणुन हे अर्ध शक्तीपीठ होय. हि माता येथे बिंदुस्वरुपिनी आहे. ॐ म्हणजेच आदिशक्ती स्वरुप होय आणि आदिशक्ती ने सर्व विश्व व्यापले आह

36.सप्तशृंग क्षेत्र पुर्वीचे दंडकारण्य होय. ह्या पर्वताला सात शीखर असल्याने ह्यास सप्तशृंग म्हणतात आणि सात शृंगार केलेली देवी आणि सप्त शीखरावर विराजीत आहे म्हणुन तीला श्री सप्तशृंग निवासिनि सप्तशृंगी म्हणतात

37.देवीची नकळत कलती मान आहे. समोर मार्कण्डेय मुणी सप्तशतीचे पाठ वाचतायेत आणि आईसाहेब कान देउन ऐकता येत. थकव्या मुळे मान झुकली आहे आणि डावा हात कानावर ठेवुन आदिशक्ती मार्क॔ण्डय मुणींचा कथासार ऐकत आहे

38.देवीचे माहेर खांन्देश आहे आणि तीचे सासर वणी आहे अशी मानता आहे तीकडे तीचे ध्यान ही आहे. असे म्हणतात की जेव्हा माहेरची लोक येतात तेव्हा तीचे स्वरुप अधिक खुलते आणी जेव्हा माहेरची माणस परतीला निघतात तेव्हा आई रडकी होते

39.ह्या आदिमायेची न्यारीच कला आहे ही सकाळी बाला , मध्यदिवसावर तारुणी दुपारी वयस्क आणि संध्याकाळी वृध्दा भासते

40.गडावर रडतोंडी नामक वाट आहे नांदुरी हुन गडावर जायला. महिषासुर वधानंतर आईसाहेब वणीगडावर विश्रांती साठी आल्या असता डोंगर दर्यांचा भाग मग जी अवघड वाट चढतान्ना आईसाहेब चक्क रडल्या म्हणुन त्या वाटेला रडतोंडी असे म्हणतात

ह्या रडतोंड्या 3 आहेत

1 नादुरी मार्ग 2 वणी मार्ग 3 मार्कण्डेय पर्वताकडुन येणारा रस्ता

41.आदिमायेचे हे स्वरुप दृष्टिस पडले ते सर्वप्रथम गवळी बांधवाला. तो गाई चारण्यास गडावर येत असे त्याची एक गाय अचानक गायींमधुन निघुन अवघड अशा स्थानी चरण्यास जायी.हे त्याने कित्यांदा बघीतले. तो तेथे गेला मग त्याला तेथे भले मोठे मधाचे पोळ दिसले तो खुश झाला पण मधाच्या पोळात काठी खुपसली असता काठीच्या टोकाला शेंदुर लागलेला दिसुन आला. मग झाड पाचोळा बाजुला केल्यावर त्याला आदिमायेचे स्वरुप दृष्टिस पडले

42.आदिमाया बोलती झाली की मी ह्या गडावर आधीच होते माझी पुजा करणार कोणी नव्हते माझ्या दर्शनाचे भाग्य तुला लाभले आता माझी नीत्य पुजा होणार तुझ्या गवळी घराण्याला कधीही हानी पोहचणार नाही आणि मग भक्त देवीच्या दर्शनाला यायला लागले देवीचा महीमा दुरवर पसरला स्थानिक दिक्षीत आणि देशमुख कुंटुबीय पिढयानपीढया देवीच्या सेवेत आहे. तसेच गवळी परीवाराला ध्वजाचा मान मिळाला

43.सप्तशृंगी मंदिराच्य दुसर्या टप्प्यात परतीच्या मार्गावर श्री कालभैरव महाराज विराजमान आहेत

आदिशक्तीच्या संरक्षणा साठी ते तेथे आहेत तसेच गडावर मारुती आणि इतर अकरा रुद्र ही आहेत

44.तसेच चितांमणी म्हणुन एक दगडाचा भाग आहे तेथे भाविक पैशे चिकटवुन मनातील इच्छा बोलतात

रुपया चिकटला तर इच्छा पुर्ण नाही चिकटला तर काहीच नाही अशी भाविकांची श्रध्दा आहे

45.गडासमोर एक पर्वत आहे त्यास मार्कण्डेयाचा पर्वत असे म्हणतात तेथे मार्कण्डेय ऋषींचा आश्रम ही होता येथेच बसुन मार्कण्डय ऋषींनी दुर्गा सप्तशती हा अनमोल ग्रंथाचे लिखाण केले अशी मान्यता आहे. हा मार्कण्य पर्वत एक किल्ला ही आहे तो मार्कंडा म्हणुन ओळखला जातो.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

658Shares
error: Content is protected !!